"Thượng tôn pháp luật - nền tảng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo"

.
Nguồn: baophapluat.vn